(Ryhmäpuhe Jyväskylän kaupunginvaltuuston talousarviokokouksessa 26.11.2018)

Jyväskylän talousarviovalmistelu vuodelle 2019 ei ole ollut tehtävä helpoimmasta päästä. Kasvavan kaupungin ja ikääntyvän väestön palvelutarpeiden nousuun on kuitenkin pystytty vastaamaan. Palveluverkon – koulujen ja päiväkotien – kaupunki-infran sekä kaupunkikehityshankkeiden investoinneilla Jyväskylä voi aikaansaada pysyviä vetovoimatekijöitä ja luoda kestävän pohjan kaupungin tulevalle kasvulle.

Olemme pärjänneet viime vuosina verrokkikaupunkejamme paremmin; useat muut suuret ja keskisuuret kaupungit ovat joutuneet tekemään alijäämäisiä budjetteja. Toimintamenojen kasvuun on kuitenkin edelleen Jyväskylässä paineita ja toimintatapoja palveluissa on uudistettava määrätietoisesti. Vihreä valtuustoryhmä on tyytyväinen, että kaupunginhallitus lisäsi talousarviokirjaan konsernihallintoa ja talouden ohjausta koskevan uuden kehittämistavoitteen, jonka mukaan kevään 2019 aikana tehdään kattava, kaikki toimialat käsittävä palvelu- sekä resurssikartoitus. Kartoituksessa eritellään kaupungin omat palvelut ja muiden tahojen kanssa yhteistyössä toteutettavat palvelut ja niiden käytössä olevat resurssit. On tärkeää löytää ne paikat, missä voidaan vielä tiivistää yhteistyötä eri toimialojen ja toimijoiden välillä, sekä arvioida missä prosessit toimivat ja missä eivät. Toimintatapoja muuttamalla voidaan parantaa tuloksellisuutta ja hidastaa toimintamenojen kasvua.

Kaupunginhallituksen talousarvioesitys kasvattaa palveluihin osoitettuja määrärahoja 2,5 miljoonaa euroa verrattuna kaupunginjohtajan esitykseen. Esityksen meno- ja tulolisäykset, menojen vähennykset ja tuloarviomuutokset tehtiin kaupunginhallituksen kaikkien puolueiden yksimielisellä päätöksellä lukuun ottamatta subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden palauttamista – sen palauttamisen tavasta oli ryhmillä erilaiset näkemykset.

Vihreä ryhmä on tehnyt valtuustoaloitteen rajauksen poistamisesta jo maaliskuussa 2017. Päätöksenteon tueksi teetettiin lapsivaikutusten arviointi, josta ilmeni, että varhaiskasvatussuunnitelman mukaista pedagogista toimintaa tulee kehittää siten, että kaikki lapset ovat keskenään tasa-arvoisessa ja yhdenvertaisessa asemassa. Subjektiiviselle varhaiskasvatusoikeudelle on olemassa selkeät ja tutkitut perustelut. Vihreä ryhmä näkee, että lasten yhdenvertainen oikeus varhaiskasvatukseen tukee perheiden tasa-arvoa ja hyvinvoinnin toteutumista parhaalla mahdollisella tavalla. Se myös ratkaisee parhaiten keskustelussa huomiota saaneen tilapäisen työn vastaanottamisen vaikeudet asettamatta perheitä ja lapsia edelleen eriarvoiseen asemaan niin kuin vaihtoehdoksi nostettu varahoidon kehittäminen tekisi.

Kaupunginhallituksen esityksessä on myös muita vihreille tärkeitä asioita etenemässä oikeaan suuntaan: oppilashuoltoa sekä lapsiperheiden ennaltaehkäiseviä palveluita vahvistetaan ja vanhuspalveluita kehitetään. Myös joukkoliikenteen lipputukea nostetaan, mikä mahdollistaa lasten, nuorten ja opiskelijoiden lippuhintojen laskemisen. Tämä on opiskelijoiden ja opiskelijakaupungin imagon kannalta hyvä päätös. Joukkoliikenteeseen ja muihin kestäviin kulkumuotoihin panostaminen on myös strategiamme mukaista resurssiviisautta.

Vihreän valtuustoryhmän mielestä on erinomaista, että Resurssiviisas Jyväskylä -ohjelma on nostettu yhdeksi kaupungin yhteisistä painopistealueista. Kaupunki on aloittanut Resurssiviisas Jyväskylä -ohjelman päivityksen vuonna 2018 ja päivitys valmistuu vuoden 2019 alussa. Kaupunginhallituksen esityksen mukaan osana Resurssiviisas Jyväskylä -ohjelmaa laaditaan myös tarkempi ilmasto-ohjelma, jossa määritellään päästöjen lähtötilanne, kehitys, tulevaisuuden vähennystavoitteet sekä toimenpiteet, joilla tavoitteeseen päästään. Kuntien ja kaupunkien on omalla toiminnallaan vastattava ilmastonmuutoksen haasteisiin ja päästöjen vähentämiseen. Jyväskylän kunnianhimoinen kehittäminen hiilineutraaliksi kaupungiksi tulee vaatimaan tulevina vuosina merkittäviä kehitysaskelia. Keskiössä on niin pyöräilyn ja kävelyn edistäminen, resurssiviisaus, energiatehokkuus sekä vähäpäästöisiin vaihtoehtoihin siirtyminen energian tuotannossa. Resurssiviisas Jyväskylä ohjelmassa edistetään myös luonnon monimuotoisuuden säilymistä konkreettisten toimenpiteiden avulla. Jyväskylä voi tämän ohjelman ja sen toimenpiteiden kautta todella näyttää olevansa tulevaisuuden, kestävän kehityksen, kaupunki.

Talousarviovalmistelussa on pääsääntöisesti vallinnut hyvä, asiallinen ja keskusteleva ilmapiiri, mistä vihreät haluavat kiittää muita ryhmiä ja viranhaltijoita. Peruspalveluiden laadusta halutaan selvästikin pitää kiinni. Kaupunginhallituksen esittämät määrärahalisäykset kohdentuvat erityisesti lasten ja nuorten palveluihin sekä hyvinvoinnin edistämiseen. Tästä vihreä ryhmä on erityisen iloinen. Kiitos.


Kategoriat: Valtuustopuhe